Q: Where does acid rain strike?

Where does acid rain strike?

User Avatar
Flexi Avatar